Twój sukces jest naszym celem

EduCamp

O firmie

Jako firma EduCamp PAULINA BRONIEWSKA od 2020 roku wszechstronnie podnosi kompetencje i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Wspierając przy tym również inicjowanie i wspieranie rozwoju sektora MŚP przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie.

Specjalizujemy się głównie w działalności rozwojowej (szkoleniowej i doradczej) jak również w zakresie prowadzenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego zarówno dla przedsiębiorstw, jak i administracji.

Dysponujemy wszechstronną bazą trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w aspekcie biznesowym.

Firma od dnia 15.06.2020 roku posiada wpis do rejestru wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako Instytucja Szkoleniowa o numerze 2.06/00059/2020. W dniu 15.10.2020 firma uzyskała również Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia KRAZ o numerze 24806 wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego. W tym zakresie, za pomocą funduszy europejskich, prowadzi, rozlicza oraz realizuje projekty. Firma, pomimo tego, iż na rynku szkoleniowo-doradczym funkcjonuje krótki czas, posiada duże doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami. Koordynuje i wspiera rozwój przedsiębiorczości zarówno na obszarze Lubelszczyzny, Małopolski, jak również regionu Mazowieckiego.

Oferta

W procesie współpracy z przedsiębiorstwami, w ramach projektów firma realizuje usługi, które w zakresie przedmiotowym opierają się na przedstawionych zakresach:

Doradztwo indywidualne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczych.

Usługi doradcze w zakresie innowacji.

Analizy ekonomiczne, rynkowe i techniczne.

Pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy.

Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystanie z nich.

Korzystanie z norm i regulacji nabywanych wartości niematerialnych i prawnych.

Najnowsze aktualności:

Zarządzanie zasobami ludzkimi – usługa realizowana w formie stacjonarnej.

Szkolenie przygotowuje do zdobycia przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z…

Skuteczny wzrost konkurencyjności firmy (zarządzanie zmianą z elementami cyberbezpieczeństwa) – usługa realizowana w formie stacjonarnej.

Szkolenie przygotowuje Uczestnika do efektywnego pełnienia obowiązków służbowych w zakresie zarządzania zmianą…

Big Data – Analiza dużych ilości danych

Big Data – Analiza dużych ilości danych – zakres szkolenia zgodny z…

Uzyskane certyfikaty

EduCamp posiada:

Potencjał i zasady etyki zawodowej podmiotu świadczącego usługi:

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:

  • posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych;

  • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu; prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

  • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;

  • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym;

  • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;

  • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe w wykonywanej działalności przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności:

  • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;

  • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;

  • świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze;

  • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.